به بابام میگم تیغ اصلاح داری؟ میگه نه برو بیرون بخر! نون هم بخر! یه سر برو تا اون داروخانه شبانه روزیه یه قرص معده بخر! ... ... میوه هم بگیر که عصر مهمون داریم! ماشینم بنزین نداره.... زحمت اونم بکش. میگم : نه احساس میکنم ته ریش بهم میاد ؟